توصيه هاي امتحانات نوبت دوم

:: توصيه هاي امتحانات نوبت دوم
توصيه هاي امتحانات نوبت دوم
قابل توجه مدارس متوسطه 1
قبل از چاپ ليست هاي نوبت دوم
توجه داشته باشيد
بعضي از مناطق
چاپ با نمره نوبت اول را هم مي خواهند
يعني در ترتيب ليست دبير مورد بازرسي

دستي نوبت اول
پرينت نوبت اول
دستي نوبت دوم
پرينت نوبت دوم
دستي مرداد
پرينت مرداد
دستي شهريور
و پرينت شهريور

بعضي از مدارس
پرينت نوبت اول را دير انجام مي دهند
و بعضي دانش آموزان
در اين فاصله كم يا زياد مي شوند
پس ليست پرينت نوبت اول
با دستي نوبت اول مغايرت پيدا مي كند

پس

قبل از شروع نوبت دوم
پرينت نوبت اول را بگيريد
البته فقط درس قرآن همه كلاسها و پايه ها را بگيريد
و با دستنويس
از نظر تعداد
و انتقال رفته ها و ترك تحصيلي ها
مقايسه كنيد
اگر مغايرت داشت
اول اصلاح كنيد
بعد همه را چاپ كنيد
اگر دانش آموز
بعد از نوبت اول آمده
و او را به كلاس اضافه كرده ايد
بايد از كلاس خارج كنيد
بعد ليست چاپ كنيد
تا تعداد يكسان باشد
اگر بعد از نوبت اول منتقل شده
بايد فعال كنيد
ليست را چاپ كنيد
دوباره انتقال دهيد

در هنگام چاپ ليست ها
دقت كنيد
با توجه به اين كه
ممكن است پودر چاپگر كافي نباشد
و شما دستور چاپ كل ليستها را بدهيد
و ليستهاي زيادي
به خاطر ناقص چاپ شدن
بي فايده شوند و اسراف شود
پس
كلاس به كلاس چاپ بگيريد
و آخرين برگه را از نظر درست بودن كنترل كنيد
همه ليست ها را  
به ترتيبي كه چاپ مي شوند
با مداد
قسمت بالا و سمت راست را
شماره گذاري كنيد
مثلا از 1 تا 140
تا موقعي كه مي خواهيد مرتب كنيد
مشكلي نداشته باشيد
بعد از اين كارها
مي توانيد ليست هاي نوبت دوم را چاپ كنيد
البته
بچه هايي را كه لغو كرديد دوباره اضافه كنيد
و بچه هايي را كه فعال كرديد
دوباره غير فعال كنيد
و ليست ها را كلاس به كلاس چاپ كنيد
شماره گذاري كنيد
و به دبيران تحويل دهيد
به دبيران توصيه كنيد
كه نبايد نمره ميانگين را وارد كنند
نمرات مستمر دو در اختيار معلم است
و نيازي نيست طوري بدهند
كه ميانگين آن با نمره پاياني رند شود
سيستم خود به خود رند مي كند
مثلا
بعضي از دبيران نمره مستمر و پاياني را
براي اينكه ميانگينش رند شود
11.25  و 10.75 مي دهند تا ميانگين 11 شود
در حالي كه اگر 11 و 10.75 هم بدهند
باز هم ميانگين 11 مي شود
پس نمرات مستمر را رند بدهند
در ضمن
براي اينكه دبيربعد از امتحانات
نمره مستمر دانش آموزان را
براي كمك به نوبت دوم تغيير ندهد
و ليست مجدد چاپ نشود
توصيه كنيد
از قبل اين مطلب را در نظر داشته باشند
نمرات بايد با خودكار مشكي
و بدون قلم خوردگي
و لاك گرفتن يا تيغ زدن داده شوند
نمرات تك مانند 8 را
بايد دو طرفش را ببندند
و بنويسند "هشت تمام"
نمرات مستمر و پاياني درسها
مي تواند يكي باشد مثلا 18 و 18
و جمع نمرات هم بايد در پايين ليستها
با مداد نوشته شود
غلط و درست بودن جمع نمرات مهم نيست
و اگر غلط بود نيازي به اصلاح نيست
فقط براي چك كردن نمرات استفاده مي شود
از گزينه تكرار نمرات
براي ليستهايي كه يك نمره مثلا 20
خيلي تكرار شده مي توانيد استفاده كنيد


منبع : کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی احمدآباد توصيه هاي امتحانات نوبت دوم
برچسب ها : نوبت ,ليست ,كلاس ,مستمر ,نمره ,نمرات ,كرديد دوباره ,نمرات مستمر ,درست بودن ,دومپرينت نوبت ,نوبت دومپرينت

موضوعات محور 2 طرح نظارت بر سنجش

:: موضوعات محور 2 طرح نظارت بر سنجش
جربیات یک معاون اجرایی  درحوزه شاخصهای ارزشیابی در بازدیدهای که از مدارس باید انجام بگیرد در 70 شاخص خلاصه شده است .که به شرح ذیل می باشد:

 

ملاک ، شاخص ارزیابی/ بلی /خیر / اشکالات مشاهده شده/پیشنهاد های تکمیلی و اصلاحی/موارد قابل پیگیری

1.آیا برگه های امتحانی تاریخ امضاء دبیر دارد ؟

2.آیا برگه های امتحانی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده بود؟

3.آیا صورت جلسه امتحانی در درون پاکت وجود دارد ؟

4.آیا لیست حضور و غیاب دانش آموزان در درون پاکت وجود دارد ؟

5.آیا صورتجلسه بازبینی اوراق در درون پاکت وجود دارد ؟

6.آیا لیست اعتراضات بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است ؟

7.آیا برکهای امتحانی تجدید نظرباخودکار سبز تحصحیح وامضاء شده است؟
8.آیا برگهای امتحانی درجای امن نگهداری می شود؟
 
9.آیا برگه های امتحانی سال های قبل امضاء شده اند؟

10.آیا صورتجلسه برگه های امتحانی سال های قبل که امحاء شده اند ،درمدرسه موجود است ؟
11.آیا بخش نامه ها و دستورالعمل ها در مورد تشکیل بانک سوالات اجرا و عملی شده است ؟

13.آیا نظارت بر کیفیت و طراحی و تایپ سوالات امتحانی وتصحیح اوراق امتحانی داخلی توسط مدیر انجام گرفته است ؟

12.آیا دفتر رسید مدارک در مدرسه موجود دارد ؟
13.آیا دفتر رسید مدارک صحافی شده است ؟
 
14.آیا دفتز رسید مدارک پلمپ شده است ؟
 
15.آیا صورتجلسه تفکیک صفحات دفتر رسید مدارک بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است ؟
 
16.آیا امضاء و اثر انگشت تحویل گیرندگان مدارک تحصیلی گرفته شده است ؟

17. آیا همه ستون های دفتر رسید مدارک تکمیل شده اند ؟

18.آیا تحویل مدارک به فرد ذی نفع برابر با ضوابط انجام شده است ؟ ( به شرط دارد بودن 18 سال تمام و یا ولی ، قیم و وکیل قانونی )

19.آیا پوشه کمیسیون خاص نزد مدیر مدرسه وجود دارد ؟

20.آیا پوشه امحاء اوراق نزد مدیر مدرسه وجود دارد ؟

21.آیا پوشه اصلاح مشخصات و سوابق تحصیلی دانش آموزان درمدرسه وجود دارد ؟

22.آیا پوشه غائبین موجه درمدرسه وجود دارد ؟

23.آیا مدارک مربوط به غیبت موجه دانش آموز در پرونده او وجود دارد ؟
24.آیا آرای کمیسیون خاص با شواری مدرسه در پرونده دانش آموز وجود دارد ؟

25.آیا لیست ریز نمرات بصورت منظم بر اساس کد دروس ردیف شده است ؟

26.آیا لیست ریز نمرات بصورت منظم بر اساس هر نوبت ردیف و صحافی شده است ؟
27.آیا لیست ریز نمرات بدون خدشه و خط خوردگی می باشد ؟

28.آیا لیست ریز نمرات دروس شفاهی وجود دارد ؟

29.آیا ثبت نمرات با خودکار مشکی یا خودنویس انجام گرفته است ؟
 
30.آیا لیست ریز نمرات عملی و کتبی دروس مهارتی وجود دارد ؟

31.آیا لیست ریز نمرات عملی و کتبی دروس مهارتی به تائید اداره رسیده است ؟

32.آیا لیست ریز نمرات کامپیوتری توسط دبیران تائید شده است ؟
 
33.آیا لیست ریز نمرات عملی و کتبی دروس مهارتی در ستون نوبت دوم وارد شده است ؟
 
34.آیا جمع نمرات مستمر و پایانی در پایین لیست  هر دبیر  محاسبه شده است ؟
 
35.آیا نمرات مستمر یک هفته قبل ازشروع امتحانات هرنوبت به دفتروحدآموزشی تحویل دادهشده است؟
 
36.آیا تمام ستون های دفتر آمار تکمیل شده اند؟
 
37.آیا زمان انتقالی و ترک تحصیلی دانش آموزان در دفتر آمار ثبت شده است ؟
   
38.آیا مهر و امضاء مدیر در دفتر آمار درج شده است ؟

39.آیا دفتر آمار ضمن سال قبل  انسداد و پلمپ شده است ؟
   
40.آیا دفتر آمار دوره تابستانی سال قبل انسداد و پلمپ شده است ؟
 
41.آیا دفتر آمار سال 92-91 اسنداد و پلمپ شده است ؟
 
42.آیا دفتر آمار سناد سال 92-91 از سیستم گرفته شده و به تائید مدیر آموزشگاه رسیده است ؟

43.آیا دفتر آمار سناد و سیستم دانش آموزی با هم مطاقبت دارد؟
 
44.آیا مقایسه درصد قبولی هر درس به تفکیک پایه رشته

45.سال تحصیلی 91-90 و اقدامات انجام شده جهت بهبود آن صورت گرفته است ؟   
46.آیا آیین نامه و دستورالعمل ها درمدرسه موجود است؟
 
47.آیا دفتر امتحانات سال 91-90 اسنداد و پلمپ شده است ؟

48..آیا دفتر فارغ التحصیلان صحافی و پلمپ شده است ؟

49.آیا میزان تسلط مدیر نسبت به آیین نامه ها در حد مطلوبی است ؟

50.آیا دفتر معاون اجرایی به خط اینترنت وصل می باشد؟

51.آیا نحوه بایگانی نامه ها در حد مطلوبی است؟

52.آیا پرونده پرسنلی دبیران کامل است؟

53.آیا لیست اولیه ثبت نام دانش آموزان در مدرسه موجود است؟

منبع : کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی احمدآباد موضوعات محور 2 طرح نظارت بر سنجش
برچسب ها : دفتر ,وجود ,لیست ,نمرات ,امتحانی ,آمار ,وجود دارد ,دفتر آمار ,رسید مدارک ,دانش آموزان ,دفتر رسید ,حروف الفبا تنظیم

نگارش 8.4 متوسطه اول

:: نگارش 8.4 متوسطه اول
سلام

موارد اصلاحيه در نگارش 8.4.0.0  -  14  /  01 /  1395  دوره (متوسطه اول) راهنمایی

در اين نگارش اصلاحاتي بصورت زير در سيستم صورت گرفته است :

الف –  بنا بر اوامر نماينده دفتر آموزش راهنمايي در جلسه منعقده در دفتر فن آوری اطلاعات و عليرغم اصرار ما بر عدم انجام اين کار در اين نگارش کارنامه پايان سال تحصيلي معمولي بدون ضريب از سيستم حذف گرديد .

ب –  در همين جلسه اصرار شد که اعمال تبصره در کارنامه هاي صادره در خردادماه در مدارس که بصورت اتوماتيک توسط سيستم انجام مي گرفت از سيستم مدرسه حذف شود و انجام آن فقط منوط به اجازه اولياء دانش آموزان گردد .  در صورتيکه تبصره از کارنامه خرداد دانش آموز حذف شود در اغلب موارد قاعدتا نه مسئولين مدرسه و نه اولياء دانش آموز هيچ اطلاعي  از اين که دانش آموز طبق آيين نامه مجاز به استفاده از اين تبصره در خرداد ماه مي باشد نخواهند داشت و لذا اين مسئله به ضرر آنها تمام خواهد شد. با اين حال  چون توضيحات ارائه شده موثر واقع نشد و از طرفي چون در سيستم روشي براي اخذ مجوز از ولي دانش آموز وجود ندارد لذا فعلا در کارنامه هاي صادره در خرداد ماه در سيستم مدرسه اي در صورت استفاده از تبصره يک پيغام مناسب در زير کارنامه به ولي دانش آموز داده شده است که در صورت تمايل ميتواند از مدرسه تقاضا کند که اين تبصره از کارنامه دانش آموز او حذف شود. اين کار به اين معني است که دانش آموز موظف است تا در نوبت شهريور ماه مجددا اين دروس را بصورت تجديدي امتحان دهد .

ج –  وضعيت "وقفه تحصيلي" به کارنامه هاي ساليانه صادره توسط سيستم اضافه شد . اين در صورتي است که تمامي نمرات نوبت دوم دانش آموز معادل غيبت موجه ثبت شده باشد.

 دریافت فایل :  rahnamaee.zip

منبع : کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی احمدآباد نگارش 8.4 متوسطه اول
برچسب ها : دانش ,آموز ,کارنامه ,سيستم ,تبصره ,مدرسه ,دانش آموز ,اولياء دانش ,سيستم مدرسه ,توسط سيستم

ماده ۷ ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تکماده)

:: ماده ۷ ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تکماده)

ماده ۷ ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تکماده)


در خصوص نگارش جدید و نحوه استفاده از ماده ۷ ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تکماده) موارد ذیل جهت آگاهی به اطلاع رسانده می شود.

الف) دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور ماه حداکثر در دوماده درسی (به استثنای ریاضی و فارسی) به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند و نیاز به تلاش بیشتر کسب کنند با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ قبول شناخته می شوند.

ب) دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور ماه در بیش از دوماده درسی (به استثنای ریاضی و فارسی)به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند و نیاز به تلاش بیشتر کسب کنند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول شناخته می شوند.

تذکر: تبصره ۲ ماده ۷ یعنی صدور مجوز قبولی توسط شورای مدرسه (تشکیل جلسه با حضور والدین و معلم مربوط و رأی موافق اکثریت اعضای شورا وتنظیم صورتجلسه شورا در این خصوص) نگهداری یک نسخه آن در پرونده تحصیلی دانش آموز و ثبت شماره مجوز در سیستم اطلاعات دانش آموزی

تذکر۲: در استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ محدودیت تعداد درس وجود ندارد و می تواند شامل همه دروس نیز بشود (به استثنای ریاضی و فارسی)

ج) در دروس فارسی و ریاضی فقط با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ امکان قبولی وجود دارد آن هم فقط در یک درس(یا ریاضی یا فارسی)

به کلامی دیگر چنانچه دانش آموزی در ارزشیابی شهریور ماه فقط از درس فارسی یا فقط از درس ریاضی(در واقع فقط از یک عنوان درسی) سطح پیشرفت قابل قبول را کسب نکرد(نیاز به تلاش بیشتر) فقط با صدور مجوز شورای مدرسه می تواند قبول شود (تبصره ۲ ماده ۷) و اگر از هر دو ماده درسی ریاضی و فارسی سطح پیشرفت قابل قبول را کسب نکرد (نیاز به تلاش بیشتر) تکرار پایه خواهد شد.

مثال :

  • دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده.

 نتیجه: با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ قبول

  • دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس ریاضی،علوم تجربی ،تعلیمات اجتماعی، هدیه های آسمانی، تفکر و پژوهش و هنر سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده

نتیجه: با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول

  • دانش آموزی درارزشیابی شهریور فقط در درس ریاضی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده

نتیجه: با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول

  • دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس ریاضی و فارسی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده

نتیجه: تکرار پایه

 

د) شورای مدرسه در صدور مجوز استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ مخیر بوده و شورا می تواند پس از تشکیل، به استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ رأی منفی بدهد

ه) طبق تبصره ۳ ماده ۷ استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ حداکثر دو بار و به صورت غیر متوالی میسر است یعنی اگر مثلاً دانش آموزی در پایه دوم ابتدایی با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ به پایه بالاتر ارتقا پیدا کرد، دیگر در پایه سوم نمی تواند با استفاده از آن به پایه چهارم ارتقا پیدا کند و چنانچه در پایه سوم نیز با مشکل مشابه پایه دوم مواجه بود تکرار پایه خواهد شد و همچنین اگر برای بار دوم هنگام ارتقا از پایه چهارم به پنجم از تبصره مذکور استفاده نمود دیگر در هیچیک از پایه های بعدی دوره ابتدایی استفاده از آن برای وی مجاز نخواهد بود.

منبع : کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی احمدآباد ماده ۷ ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تکماده)
برچسب ها : ماده ,تبصره ,استفاده ,پایه ,قبول ,دانش ,دانش آموزی ,تلاش بیشتر ,آموزی درارزشیابی ,پیشرفت قابل ,قابل قبول ,بیشتر راکسب نموده ,تلاش بیشتر راکسب ,آم